KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
KAYSERİ KOLEJİ tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel
verilerinin güvenliği konusunu yüksek derecede önemsemektedir. Bu çerçevede, KARE FEN
VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş, kendisi ile ilişkili tüm paydaşlara ait her türlü
kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde
korunmasına özen gösterir. KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş., söz
konusu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda
belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.
TANIMLAR
Veri Sorumlusu: KAYSERİ KOLEJİ (Kayseri)
Kişisel Veri Sahibi: Çeşitli amaçlarla KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI
A.Ş. ile kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak
dolaylı veya doğrudan paylaşan, KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI
A.Ş.’in veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm paydaşlar. Sözkonusu paydaşlar, başta
yönetim kurulu üyeleri, öğrenci, veli, çalışan, tedarikçi, kurumla iş ilişkisinde bulunanlar,
kurumun etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, kuruma aday kaydı yaptıran
veliler, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere kuruma kişisel verilerini fiziksel veya
sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya
KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. tarafından elde edilmesine
olanak sağlamış kişilerdir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenleyen 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı kanun.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI
KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması ve paylaşılması hususunda
Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık
rızasının alınması zorunludur.
Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal
ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler; KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM
KURUMLARI A.Ş.’e ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, e-mail ortamında,
e-bülten üyelikleri, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları,
KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.’in düzenlediği etkinliklerde
doldurulan basılı formlar, memnuniyet anketleri, KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM
KURUMLARI A.Ş. ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen
özgeçmişler veya kartvizitler, öğrenci kayıt sözleşmeleri aracılığıyla toplanabilir.
Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet,
doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka
hesap bilgileri.), vergi numarası, eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş bilgileri ve kamera
görüntülerini içermektedir.
KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler:
● Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirmek,
● Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
● Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
● KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.’in düzenlediği
etkinliklerden haberdar etmek,
● KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.’in düzenlediği toplantılara
davet etmek,
● Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
● Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
● Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan hizmetleri önermek,
● İş başvurusunda bulunan kişilere geri dönüş yapmak,
● Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak üzere işlenir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş., kişisel verileri Kurumun
stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin
temini için iş ortakları, tedarikçileri, Şirket yetkilileri, yazılım hizmeti alınan, kurumun
verilerini işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanmak kaydı
ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler ve talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile
KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda
paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir.
KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. kişisel verileri kurumun veri
tabanında KVK Kanunu’nun madde 12’ye göre saklayacak ve gizliliğin sağlanması
konusunda gerekli tüm özeni gösterecektir. KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM
KURUMLARI A.Ş. kişisel verileri KVK Kanunu’na aykırı olarak üçüncü kişilerle
paylaşmayacaktır.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
● Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen
haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle KARE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.’e
iletebilir.
Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli
bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği
takdirde hakkına yönelik açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Gülük
Mahallesi Göllü Sokak No:5 Melikgazi/KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir, noter
kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.
Veri Sorumlusu
RABİA YEL
Tel :0.352.503.91.71
Mail :iletisim@kayserikoleji.com.tr